Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny znalazło się w gronie uczestników projektu pn. „Wsparcie dla polskich miast/obszarów miejskich/obszarów metropolitalnych w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej”, finansowanego ze środków unijnego Instrumentu Wsparcia Technicznego. Głównym beneficjentem i polskim koordynatorem projektu jest Ministerstwo Infrastruktury.

W ramach projektu obszary funkcjonalne otrzymają pomoc techniczną na opracowanie SUMP we własnym zakresie, a dla 3 z nich Wykonawca (wybrany przez Ministerstwo) przygotuje SUMP bezpośrednio. Dokument ten będzie obejmował teren SOF-u i może być pomocny w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w nowym okresie programowania na zadania z zakresu mobilności miejskiej (rozumianej jako transport miejski, kolejowy, rowerowy itp.)

Sustainable Urban Plan Mobility SUMP) czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to długoterminowa strategia, która ma zapewnić zbilansowany rozwój wszystkich środków transportu. Obejmuje wszelkie formy przemieszczania ludzi i towarów oraz powiązania między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym, uwzględnia kwestia infrastrukturalne, środowiskowe, organizacyjne i operacyjne. Prowadzi do rozwoju zrównoważonej mobilności w miastach i obszarach funkcjonalnych. To klucz do poprawy jakości przestrzeni miejskiej. Taki plan wiążą się ze zmniejszaniem zanieczyszczenia powietrza i zatłoczenia komunikacyjnego.

Wdrożenie Planu to również większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów czy osób z niepełnosprawnościami. Zrównoważona mobilność oznacza zarówno dobre drogi, równe chodniki uwzględniające wygodę wszystkich użytkowników (m.in. niskie krawężniki)  i ścieżki rowerowe jak też poprawę dostępu do transportu publicznego dla jak największej liczby mieszkańców. Wszystkie te elementy mają podnieść jakość życia mieszkańców i poprawić wydajność i efektywność transportu osób
i towarów.

Prezentacja ze spotkania organizacyjnego dla beneficjentów 26 stycznia 2023 r.

Skip to content