Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny jest organizacją zrzeszającą 17 jednostek samorządu terytorialnego, w skład której wchodzą:

 • Miasto Nowy Sącz
 • Miasto Grybów
 • Gmina Chełmiec
 • Gmina Gródek nad Dunajcem
 • Gmina Grybów
 • Gmina Kamionka Wielka
 • Gmina Korzenna
 • Gmina Krynica-Zdrój
 • Gmina Łabowa
 • Gmina Łącko
 • Gmina Łososina-Dolna
 • Gmina Muszyna
 • Gmina Nawojowa
 • Gmina Piwniczna-Zdrój
 • Gmina Podegrodzie
 • Gmina Rytro
 • Gmina Stary Sącz

Dnia 25.08.2021 r. Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000914712.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, służących podniesieniu jakości życia mieszkańców gmin tworzących Stowarzyszenie,
 2. podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój obszaru gmin tworzących Stowarzyszenie,
 3. rozwój społeczno-ekonomiczny obszaru gmin tworzących Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:

 • prowadzenie zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT), stanowiącego wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego tworzących Sądecki Obszar Funkcjonalny;
 • opracowanie i wdrożenie wspólnej Strategii ZIT Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego;
 • wspólne planowanie, uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych;
 • współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy pomocowych;
 • wspieranie działań członków Stowarzyszenia zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów;
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej;
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
 • podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości rozwoju edukacji i kultury;
 • wspieranie działań mających na celu wzmacnianie roli turystyki w rozwoju gospodarczym
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie gmin wchodzących w skład Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym modernizacji energetycznej budynków, promocji odnawialnych źródeł energii, edukacji ekologicznej itp.
 • wspieranie i podejmowanie działań na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej gmin wchodzących w skład Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego;
 • wspieranie i podejmowanie działań na rzecz efektywnej gospodarki odpadami na terenie gmin wchodzących w skład Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego;
 • wspieranie i podejmowanie działań a rzecz podniesienia jakości usług społecznych oraz poprawy dostępności do nich na terenie gmin tworzących Sądecki Obszar Funkcjonalny, w szczególności w zakresie polityki senioralnej oraz opieki nad osobami z niepełnosprawnościami;
 • wspieranie i podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości poprawy dostępności do usług komunalnych, w szczególności zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenie ścieków, na obszarze gmin tworzących Sądecki Obszar Funkcjonalny.