Kierując się wolą zapewnienia zrównoważonego i długofalowego rozwoju miast i gmin skupionych w obszarze funkcjonalnym miasta Nowego Sącz oraz zacieśnienia partnerskiej współpracy samorządowej, a także zważywszy na możliwości określone przez Komisję Europejską w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w celu zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych
w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz mając na uwadze perspektywę zawarcia w tym celu porozumienia
z zarządem województwa małopolskiego, działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym powołano Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny.

Statut Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny