Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie dokumentów i wykonanie czynności mających na celu przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego (SOF) na lata 2021-2027.

 

Ofertę należy dostarczyć do dnia 06.04.2023 r. do godziny 10:00.

Miejsce i sposób złożenia oferty:

  1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – stowarzyszeniesof@gmail.com
  2. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz pokój nr 9 (dziennik podawczy czynny w godzinach 8.00 -14.00).
    W takim przypadku oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Oferenta oraz zawierającą formułę „Zapytanie ofertowe 1/2023/SOF”.
  3. pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz pokój nr 9 (decyduje data wpływu oferty). W takim przypadku oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Oferenta oraz zawierającą formułę „Zapytanie ofertowe 1/2023/SOF”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2,3,4

Załącznik nr 5