Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategia ZIT) Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego jest dokumentem określającym koncepcję interwencji w ramach instrumentu ZIT oraz powiązanych z nim działań komplementarnych w perspektywie finansowej UE 2021-2027.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy, w ramach której partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw będą wspólnie przeprowadzać projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Istotą ZIT w nowej perspektywie na lata 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych, odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz zwiększanie wpływu miejskich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań, wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności, które przyczynią się do rozwiązywania bądź zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT.

 

  • ROK 2023

W dniu 13 listopada 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dokumenty do pobrania:

Strategia ZIT Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – wersja nieaktualna

Uchwała nr 7/2023 z dnia 13 listopada 2023 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Opinia RDOŚ

Opinia SANEPID

 

 

  • ROK 2024

W dniu 19 kwietnia 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Dokumenty do pobrania:

Strategia ZIT Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – wersja obowiązująca

Uchwała nr 7/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Raport z konsultacji społecznych

 

Strategia ZIT Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 została przekazana do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w zakresie możliwości finansowania z programu.