Diagnoza Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego opracowana została w ramach projektu nr RPMP.13.03.00-12-0009/21 pn. „Opracowanie strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) dla ZIT Nowego Sącza na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Podstawowym celem diagnozy jest rozpoznanie najważniejszych cech, zasobów, potencjałów, problemów Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej SOF) dla potrzeb planowania długofalowej polityki rozwoju. Opracowanie strategii stanowi również kluczowy instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych przez gminy zadań. Diagnozę tę sporządzono w oparciu
o statystykę publiczną (GUS, Bank Danych Lokalnych, Monitor rozwoju lokalnego, Polska w liczbach), dokumenty i materiały Urzędów Miast i Gmin wchodzących w skład SOF oraz poprzez zbadanie opinii mieszkańców i liderów lokalnych. Wyniki tych prac są przedmiotem niniejszego opracowania i będą podstawą do skonstruowania strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) dla ZIT Nowego Sącza.

Diagnoza Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego