Działanie 6.33 Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT (typ A, B, C, D, E)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.33 Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT, Typ projektu A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, Typ projektu B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Typ projektu C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, Typ projektu D. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, Typ projektu E. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej.

Data naboru

START

20.06.2024

KONIEC

31.10.2024

 

Informacje dotyczące naboru wraz z dokumentacją konkursową dostępne są pod adresem:

https://www.fundusze.malopolska.pl/nabory/8503-dzialanie-633-wsparcie-uslug-spolecznych-w-regionie-zit-typ-b-c-d-e

W ramach poddziałania uprawnione do aplikowania są następujące podmioty:

Typ projektu B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

1. Miasto Nowy Sącz – projekt pn. “Kompleksowe wsparcie usług społecznych w Sądeckim Obszarze Funkcjonalnym”

2. Gmina Grybów – projekt pn. “Kompleksowe wsparcie usług społecznych w gminie Grybów”

3. Gmina Podegrodzie – projekt pn. “Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

Typ projektu C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych

1. Gmina Kamionka Wielka – projekt pn. “Zapewnienie opieki osobom niesamodzielnym, w tym ze względu na wiek oraz usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych”

2. Gmina Łososina Dolna – projekt pn. “Wsparcie usług społecznych poprzez utworzenie Placówki Dziennej Opieki na terenie Gminy Łososina Dolna”

3. Gmina Nawojowa – projekt pn. “Wsparcie usług społecznych w gminie Nawojowa”

4. Gmina Gródek nad Dunajcem – projekt pn. “Wsparcie usług społecznych dla osób starszych i wykluczonych społecznie w Gminie Gródek nad Dunajcem”

5. Gmina Łabowa – projekt pn. “Wsparcie osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Łabowa”

6. LGD Brama Beskidu Partnerzy: Gmina Stary Sącz, Gmina Łącko – projekt pn. “Wsparcie usług społecznych na terenie gmin Łącko i Stary Sącz”

7. LGD Brama Beskidu Partner: Gmina Rytro – projekt pn. “Wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Rytro”

8. Fundacja Rozwoju Regionów Partner: Gmina Krynica-Zdrój – projekt pn. “Utworzenie Placówki Dziennej Opieki na terenie gminy Krynica-Zdrój”

9. Miasto Grybów – projekt pn. “Wsparcie osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Miasta Grybów”

10. Gmina Chełmiec – projekt pn. “Wsparcie usług społecznych w Gminie Chełmiec”

11. Fundacja Rozwoju Regionów Partner: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – projekt pn. “Wsparcie osób niesamodzielnych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”

12. Fundacja Rozwoju Regionów: Partner: Gmina Muszyna – projekt pn. “Kompleksowe wsparcie usług społecznych na terenie Gminy Muszyna”

13. Gmina Korzenna – projekt pn. “Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych z Gminy Korzenna”

14. Miasto Nowy Sącz – projekt pn. “Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych z Miasta Nowego Sącza”

15. Gmina Grybów – projekt pn. “Aktywizacja społeczna osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Gminy Grybów”

Skip to content