Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny

            o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z projektem dokumentu p.n. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1094) Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu pn.:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym, informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • ustnie do protokołu: ul. Jana Pawła II 23, parter, pokój nr 05, 33-300 Nowy Sącz – biuro Stowarzyszenia
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: stowarzyszeniesof@gmail.com

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2023 roku .

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Biuro Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny.

Dokumentacja postępowania, na którą składają się:

  1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

jest wyłożona do wglądu w dniach od 28.07.2023 r. do 18.08.2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia – Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pokój nr 8 w godzinach: poniedziałki 9.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30, na stronie biuletynu informacji publicznej stowarzyszenia:

https://bip.malopolska.pl/stowarzyszeniesof,a,2314624,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-zit-dla-sadeckiego-obszaru-funkcjonalnego-na-lata-2021-2027.html

oraz poniżej:

 

Załączniki:

Projekt_Strategii ZIT_SOF_2021-2027

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategia SOF

Skip to content