Diagnoza Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny rozpoczęło działania nad opracowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Jednym z pierwszych kroków jest przygotowanie Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, za którą odpowiedzialna będzie firma Roman Batko Consulting z siedzibą
w Krakowie.

Diagnoza Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego opracowana zostanie w ramach projektu nr RPMP.13.03.00-12-0009/21 pn. „Opracowanie strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) dla ZIT Nowego Sącza na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Podstawowym celem diagnozy jest rozpoznanie najważniejszych cech, zasobów, potencjałów, problemów Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego dla potrzeb planowania długofalowej polityki rozwoju. Opracowanie strategii stanowi również kluczowy instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych przez gminy zadań. Diagnoza zostanie  sporządzona w oparciu o statystykę publiczną (GUS, Bank Danych Lokalnych, Monitor rozwoju lokalnego, Polska w liczbach), dokumenty i materiały Urzędów Miast i Gmin wchodzących w skład SOF oraz poprzez zbadanie opinii mieszkańców i liderów lokalnych. Wyniki tych prac będą przedmiotem opracowania diagnozy i będą podstawą do skonstruowania strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) dla ZIT Nowego Sącza.

Skip to content