Aktualizacja Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny przystępuje do aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 przyjętej przez Walne Zebrane Członków Stowarzyszenia w dniu 13 listopada 2023 roku.

Aktualizacja obejmuje uszczegółowienie opisu planowanych przedsięwzięć (w tym przypisanie typów każdemu z projektów, zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027), nie zmienia zakresu rzeczowego i przestrzennego dokumentu oraz wyznaczonych celów i kierunków działań, ani nie powoduje zmiany rodzaju i zakresu oddziaływania planowanych projektów na środowisko.

Skip to content